Height Time Hash Transactions Consensus Account
925312020-08-17 16:19:50 (2 month ago)Q4MMGNRYHGVZ ... JU7BDS621gt11n3wqxncx4a6yrrt5 ... jdz47xzgkecmv3v8cdqv

Protocol Upgrade

Current Protocol Version Next Protocol Version Next Protocol Approvals Next Protocol Vote Before Next Protocol Switch On
v4000

Block Committees

Consensus Account Power
gt11rrjwzx7pf8tyguah5xl6hryzmfx2qk3lt8t7r00y63qrz42tccpf4yfx0a3cu7y4adaaqr100120219
gt11y0d03tey68xk7g0mz7fn78ml6v402dkhgnnujcehsvy8pra8s5ge2z464cqekg55l9qduj100020229
gt11n3wqxncx4a6yrrt5zkmhymywhzm79hwl6kwszvyj2h76dd4aekjdz47xzgkecmv3v8cdqv90009817

Transactions

Transaction key Transaction type Amount Height Fee Time Result
REVOCABLEPAY ... AE689E36Revocable tx0.090000110 GT925310.010000000 GT2 month ago